Kristiansand Næringsselskap

Om oss

KNAS og LINA

Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) og Lillesand Næringsarealer AS (LINA) utvikler næringseiendom i Agder-regionen. Utvikling av nye tomteområder for næring er det området som vektlegges sterkest. Våre tomteområder er i ulike utviklingsfaser. Det er et mål å ha god tilgang på byggeklare næringstomter med de rette kvaliteter.

Noen områder er rene «skogseiendommer» for fremtidig regulering og utvikling. Dette er eiendommer som er anskaffet med tanke på fremtiden, og det er ikke naturlig for KNAS/LINA å selge ut disse eiendommene.

For noen områder er regulering påbegynt – men reguleringsprosessene er ofte relativt langdryge slik at fra reguleringsarbeidet starter til vi har ett endelig reguleringsvedtak, går det ofte lang tid. Det er ikke naturlig at KNAS/LINA aktivt markedsfører tomteområder før disse er ferdig regulert, men for en langsiktig bedriftseier kan kjøp av næringstomter i denne utviklingsfasen også være aktuelt.

Først når tomteområder har en vedtatt reguleringsplan vil KNAS/LINA aktivt markedsføre næringstomtene. Markedskanalene er våre egne nettsider, Næringsmeglere samt våre aktiviteter som synliggjør oss som utvikler av næringstomter – bla i dagspressen. I tillegg til næringstomter som er utviklet fra «scratch» har vi enkelttomter som ble overført fra Kristiansand kommune i 2005. Noen har en avklart reguleringsstatus, andre har en mer uavklart reguleringsstatus.

Ønsker du en oversikt over våre næringseiendommer kan du gå inn på «Eiendomsoversikt» eller «Prosjekter og tomter» på web-siden, eller ta kontakt på telefon eller mail.

Hvem er vi

KNAS er, som et heleid kommunalt selskap, opprettet med sikte på å forvalte kommunens næringseiendommer, posisjonere seg med hensyn til å legge til rette for nyetableringer i regionen både nå og i fremtiden. Videre skal selskapet skape økonomiske resultater som er forenlig med risikoprofilen i selskapet og dets økonomiske disponeringer.

Våre mål

Gjennom aktiv forvaltning og utvikling av selskapets eiendeler skal KNAS bidra til at det skapes arbeidsplasser og at det utvikles spennende næringsområder. Virksomheten skal baseres på bedriftsøkonomiske prinsipper og samfunnsøkonomiske hensyn. Selskapets målsettinger kan inndeles i næringspolitiske mål, økonomiske mål og øvrige samfunnsmessige mål.

Ett instrument for å gjennomføre Kristiansand kommunes næringspolitikk på utvalgte områder. Gjennom markedskontakt inneha kompetanse om samfunnsliv og næring. Sørge for at kommunen til enhver tid har tilgjengelig areal for etableringer og vekst.

Selskapets bedriftsøkonomiske mål kan oppsummeres til å skape avkastning på selskapets sysselsatte kapital som normalt knytter seg til tomteområder, utviklingstomter og i noen grad bygg (utviklingsprosjekter).

Fremtidsrettede energiløsninger, god arkitektur og byggeskikk.

Aktuelle lenker