Kristiansand Næringsselskap

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven og Kristiansand Næringsselskap AS

Åpenhetsloven

1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Slik påvirker det Kristiansand Næringsselskap AS og våre leverandører.

Åpenhetslovens (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Kristiansand Næringsselskap AS er forpliktet til å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter. Kristiansand Næringsselskap AS motsetter seg enhver form for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også knyttet til vår leverandørkjede.

Åpenhetsloven omfatter større virksomheter og pålegger disse virksomhetene plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Formålet her er å skaffe oversikt og analysere risiko for at det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere. Dette er i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

De 6 stegene i aktsomhetsvurderingen:

Informasjonsplikt

Etter åpenhetsloven kan enhver person etterspørre informasjon om hvordan Kristiansand Næringsselskap AS håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser (aktsomhetsvurdering).

Ut fra loven kan vi avslå følgende krav om informasjon hvis:

  • kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
  • kravet er åpenbart urimelig
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den/de opplysningene angår

Kristiansand Næringsselskap AS skal gi informasjon innen rimelig tid og senest tre uker etter at forespørselen om informasjon ble mottatt. Hvis den forespurte informasjonen eller typen informasjon gjør det uforholdsmessig belastende å svare på forespørselen om informasjon innen tre uker, skal informasjonen oppgis innen to måneder etter at forespørselen ble mottatt. Kristiansand Næringsselskap AS skal da, senest tre uker etter at forespørselen om informasjon ble mottatt, informere den som ber om informasjon om forlengelsen av fristen, årsakene til forlengelsen og når informasjonen kan forventes.

Dersom Kristiansand Næringsselskap AS avslår en anmodning om informasjon, skal selskapet informere om det rettslige grunnlaget for nektelsen, retten og fristen på tre uker for å kreve en nærmere begrunnelse for nektelsen og at Forbrukertilsynet er tilsyns- og veiledningsorganet.

Send eventuelle spørsmål til: henvendelser@krsn.no

KNAS’ redegjørelse etter åpenhetsloven

Last ned Redegjørelsen, publisert 9. juni 2023.